Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu Studiopowerlife.pl

§1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Serwisu internetowego udostępnionego pod adresem https://app.fitssey.com/coloursofsamadhi przez Monikę Dobrowolską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio Power Life Monika Dobrowolska z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 49/290, 02-797 Warszawa, NIP: 9511048679, REGON: 015821521, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,   adres e-mail: mdobrowolska@studiopowerlife.pl., a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży dotyczących dostępnych w Serwisie produktów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Serwisu.   
 2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności
 3. Uznaje się, że Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej przez Klienta z Usługodawcą.
 4. Klientem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

Dane do szybkiej komunikacji z Usługodawcą
(Dane adresowe / kontaktowe )

Dane teleadresowe:

Studio Power Life Monika Dobrowolska

Al. Komisji Edukacji Narodowej 49/290
02-797 Warszawa

Tel: +48 602 351 548
e-mailmdobrowolska@studiopowerlife.pl lub wojtek@colursofsamadhi.com

§2. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za produkt;
 2.  Klient (także „Kupujący”) – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Serwisu;
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu teleinformatycznego Serwisu przypisanych konkretnemu Kupującemu;
 5. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach lub Produktach związanych z Serwisem;
 6. Produkt/Towar – usługi oferowane w Serwisie;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem studiopowerlife.pl;
 8. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem studiopowerlife.pl, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Serwisu;
 9. Usługodawca – Monika Dobrowolska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Power Life Monika Dobrowolska z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 49/290, 02-797 Warszawa, NIP: 9511048679, REGON: 015821521, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,   adres e-mail: mdobrowolska@studiopowerlife.pl;
 10. Strona – Usługodawca lub Klient;
 11. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 12. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są Towary;
 13. Usługi Elektroniczne (dalej: „Usługi”) – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
 14. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§3. Postanowienia wstępne

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Serwis nie służy do zawierania Umów między Klientami.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Klientów i Usługodawcy.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Usługodawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej i skutecznej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: mdobrowoolska@studiopowerlife.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Klientów do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Usługodawcą.

§4. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu, polegające ma zapewnieniu Klientom możliwości:
 2. przeglądania zawartości dostępnej w Serwisie;
 3. rejestracji Konta Użytkownika i korzystania z niego;
 4. złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy;
 5. zapisu do Newslettera.
 6. Usługi Elektroniczne świadczone są na rzecz Klientów nieodpłatnie.
 7. Do korzystania z Usług Elektronicznych wystarczające są:
 8. dostęp do Internetu;
 9. aktualny system operacyjny;
 10. aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies;
 11. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 12. Podczas korzystania z Usług Elektronicznych zabronione jest dostarczanie Treści o charakterze bezprawnym.
 13. Usługodawca w celu zapewnienia Klientom bezpieczeństwa oraz ochrony ich danych, podejmuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych.
 14. Usługodawca dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, a Klient powinien informować go o ewentualnych nieprawidłowościach i przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 15. Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, mające na celu rozwój Serwisu oraz prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, które polegają w szczególności na:
 16. dodawaniu nowych funkcji oraz modyfikowaniu lub usuwaniu tych istniejących w ramach Serwisu;
 17. wprowadzaniu możliwości korzystania z Serwisu na różnych urządzeniach.

§5. Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Usługodawca jest zobowiązany do umożliwienia korzystania z oferowanych usług w sposób wolny od wad..

§6. Konto Klienta

 1. Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub wyrażenia woli rejestracji Konta Klienta na etapie składania zamówienia.
 2. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania w tym celu niezbędnych danych osobowych.
 3. Konto Klienta przypisane jest do podanego przez Klienta adresu e-mail.
 4. W Koncie Klienta przechowywane są informacje dotyczące Klienta oraz składanych przez niego zamówień.
 5. Klient loguje się do swojego Konta Klienta przy pomocy adresu e-mail do niego przypisanego oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć dostęp do swojego Konta oraz nie udostępniać danych logowania osobom trzecim.
 6. Kupujący w każdej chwili może usunąć Konto Klienta, co prowadzi do utraty dostępu do przypisanych do niego Treści Cyfrowych. W razie trudności powinien skontaktować się ze Usługodawcą.

§7. Składanie Zamówień i zawarcie Umowy

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jako zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) lub jako gość.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Serwis należy dokonać wyboru Towaru, dodać go do koszyka, podać niezbędne dane wymagane przez Usługodawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu, z którym Klient powinien się uprzednio zapoznać, a w razie wątpliwości skontaktować z Usługodawcą.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu Zamówienia prawdziwych danych osobowych.  Za podanie nieprawdziwych danych Klient ponosi odpowiedzialność, co może prowadzić m.in. do wstrzymania lub anulowania Zamówienia.
 5. Klient oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane osobowe są prawdziwe, a Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 6. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Serwisu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6, dochodzi do  zawarcia Umowy.

§8. Cena i płatności

 1. Ceny Towarów w Serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 • Klient ma możliwość zapłaty za zakupiony Towar w następujący sposób:
 • za pośrednictwem serwisu PayNow (udostępnionego przez mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m .st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88) – płatność online przelewem, kartą kredytową/debetową lub Blik.
 • Jeżeli Klient prosi o wystawienie faktury, jest ona mu doręczana drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • Usługodawca jest uprawniony do udzielenia Klientowi rabatów według własnego wyboru, a tym samym do organizowania akcji promocyjnych, których zasady określać będą odrębne regulaminy. Klient ma prawo skorzystać z rabatu, wpisując na etapie finalizacji zamówienia odpowiedni Kod Rabatowy.
 • W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Usługodawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Usługodawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§9. Zapis do Newslettera

 1. Usługodawca umożliwia otrzymanie Treści Cyfrowych opisanych w Serwisie wraz z informacją o zbliżających się promocjach, w zamian za zapis do Newslettera.
 2. W celu zapisania się do Newslettera Klient wypełnia i przysyła formularz dostępny w Serwisie, w którym podaje dane osobowe, tj. adres e-mail.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

§10. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Usługodawcy

 • Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§12. Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Do umów zawieranych między Klientem a Usługodawcą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wada polega na niezgodności Towaru z Umową. Za zgodność Towaru z Umową, ocenianą zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, odpowiedzialny jest Usługodawca.
 4. Usługodawca jest odpowiedzialny za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia lub ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu.
 5. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową) można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail.
 6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§13. Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie na drodze postępowania sądowego ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§14. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do udostępnianych danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
 6. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 7. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies zostały szczegółowo opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://app.fitssey.com/coloursofsamadhi

§15. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Serwisu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Usługodawcy.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzenia jego wydruku.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie, o czym niezwłocznie poinformuje Klientów wysyłając stosowną wiadomość na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
 5. Do zawieranych z Klientem Umów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed dniem wejścia zmiany w życie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2024.
 8. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w Serwisie.